Name forms count by gender

light - male; dark-female

Character First Name Patronymic Last Name Nickname Sweet Diminutive Schoolyard Diminutive
Lebezyatnikov 45 43 64 0 0 0
Luzhin 178 178 102 0 0 0
Marmeladov 14 5 38 0 0 0
PP 206 79 0 0 0 0
Raskolnikov 101 38 750 115 1 7
Razumikhin 26 0 352 0 0 0
Svidrigaylov 18 15 202 0 0 0
Zametov 3 3 89 0 0 0
Zosimov 0 0 91 0 0 0
Dunya 117 117 1 201 104 0
KI 223 223 0 0 0 0
Lizaveta 67 7 0 0 0 0
MP 82 77 0 0 0 0
PA 128 127 2 0 0 0
Sonya 79 75 2 380 15 0
landlady 67 60 8 0 0 0
pawnbroker 19 19 0 0 0 0