Raskolnikov PA Dunya Razumikhin pawnbroker Lizaveta Marmeladov KI Sonya Svidrigaylov MP Luzhin Lebezyatnikov landlady Zosimov Zametov PP
Raskolnikov First Name Patronymic Informal Patronymic Foreign Patronymic Last Name Nickname Sweet Diminutive Schoolyard Diminutive PA First Name Patronymic Informal Patronymic Foreign Patronymic Last Name Nickname Sweet Diminutive Schoolyard Diminutive Dunya First Name Patronymic Informal Patronymic Foreign Patronymic Last Name Nickname Sweet Diminutive Schoolyard Diminutive Razumikhin First Name Patronymic Informal Patronymic Foreign Patronymic Last Name Nickname Sweet Diminutive Schoolyard Diminutive pawnbroker First Name Patronymic Informal Patronymic Foreign Patronymic Last Name Nickname Sweet Diminutive Schoolyard Diminutive Lizaveta First Name Patronymic Informal Patronymic Foreign Patronymic Last Name Nickname Sweet Diminutive Schoolyard Diminutive Marmeladov First Name Patronymic Informal Patronymic Foreign Patronymic Last Name Nickname Sweet Diminutive Schoolyard Diminutive KI First Name Patronymic Informal Patronymic Foreign Patronymic Last Name Nickname Sweet Diminutive Schoolyard Diminutive Sonya First Name Patronymic Informal Patronymic Foreign Patronymic Last Name Nickname Sweet Diminutive Schoolyard Diminutive Svidrigaylov First Name Patronymic Informal Patronymic Foreign Patronymic Last Name Nickname Sweet Diminutive Schoolyard Diminutive MP First Name Patronymic Informal Patronymic Foreign Patronymic Last Name Nickname Sweet Diminutive Schoolyard Diminutive Luzhin First Name Patronymic Informal Patronymic Foreign Patronymic Last Name Nickname Sweet Diminutive Schoolyard Diminutive Lebezyatnikov First Name Patronymic Informal Patronymic Foreign Patronymic Last Name Nickname Sweet Diminutive Schoolyard Diminutive landlady First Name Patronymic Informal Patronymic Foreign Patronymic Last Name Nickname Sweet Diminutive Schoolyard Diminutive Zosimov First Name Patronymic Informal Patronymic Foreign Patronymic Last Name Nickname Sweet Diminutive Schoolyard Diminutive Zametov First Name Patronymic Informal Patronymic Foreign Patronymic Last Name Nickname Sweet Diminutive Schoolyard Diminutive PP First Name Patronymic Informal Patronymic Foreign Patronymic Last Name Nickname Sweet Diminutive Schoolyard Diminutive

Each character's scatterplot represents the sequence of references to them in Crime and Punishment. Each reference is a point on the plot, color-coded depending on who made this reference.