Raskolnikov PA Dunya Razumikhin pawnbroker Lizaveta Marmeladov KI Sonya Svidrigaylov MP Luzhin Lebezyatnikov landlady Zosimov Zametov PP

Raskolnikov

Speaking to/Speaking about/Thinking

First Name Patronymic Informal Patronymic Foreign Patronymic Last Name Nickname Sweet Diminutive Schoolyard Diminutive
narrator 0 0 0 0 247 1 0 0
Raskolnikov 0 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
Razumikhin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 12 3 0 0 1 0 1 1 0
Luzhin 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zosimov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PA

Speaking to/Speaking about/Thinking

First Name Patronymic Informal Patronymic Foreign Patronymic Last Name Nickname Sweet Diminutive Schoolyard Diminutive
narrator 1 1 0 0 1 0 0 0
PA 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dunya

Speaking to/Speaking about/Thinking

First Name Patronymic Informal Patronymic Foreign Patronymic Last Name Nickname Sweet Diminutive Schoolyard Diminutive
narrator 0 0 0 0 0 1 1 0
PA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0 0 23 0 0 0 0

Razumikhin

Speaking to/Speaking about/Thinking

First Name Patronymic Informal Patronymic Foreign Patronymic Last Name Nickname Sweet Diminutive Schoolyard Diminutive
narrator 0 0 0 0 94 0 0 0
Raskolnikov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Razumikhin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zosimov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zametov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

pawnbroker

Speaking to/Speaking about/Thinking

First Name Patronymic Informal Patronymic Foreign Patronymic Last Name Nickname Sweet Diminutive Schoolyard Diminutive
narrator 5 5 0 0 0 0 0 0
Raskolnikov 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Razumikhin 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lizaveta

Speaking to/Speaking about/Thinking

First Name Patronymic Informal Patronymic Foreign Patronymic Last Name Nickname Sweet Diminutive Schoolyard Diminutive
narrator 26 2 0 0 0 0 0 0
Raskolnikov 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Razumikhin 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Marmeladov

Speaking to/Speaking about/Thinking

First Name Patronymic Informal Patronymic Foreign Patronymic Last Name Nickname Sweet Diminutive Schoolyard Diminutive
narrator 0 0 0 0 26 0 0 0
Raskolnikov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marmeladov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KI 1 7 0 0 5 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

KI

Speaking to/Speaking about/Thinking

First Name Patronymic Informal Patronymic Foreign Patronymic Last Name Nickname Sweet Diminutive Schoolyard Diminutive
narrator 37 37 0 0 0 0 0 0
Raskolnikov 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marmeladov 0 19 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sonya 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sonya

Speaking to/Speaking about/Thinking

First Name Patronymic Informal Patronymic Foreign Patronymic Last Name Nickname Sweet Diminutive Schoolyard Diminutive
narrator 0 0 0 0 0 4 0 0
Raskolnikov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 1 0 0 0 0
Marmeladov 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 0 0 6 0 0 0 0
KI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

Svidrigaylov

Speaking to/Speaking about/Thinking

First Name Patronymic Informal Patronymic Foreign Patronymic Last Name Nickname Sweet Diminutive Schoolyard Diminutive
narrator 0 0 0 0 0 0 0 0
PA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MP

Speaking to/Speaking about/Thinking

First Name Patronymic Informal Patronymic Foreign Patronymic Last Name Nickname Sweet Diminutive Schoolyard Diminutive
narrator 0 0 0 0 0 0 0 0
PA 0 12 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Luzhin

Speaking to/Speaking about/Thinking

First Name Patronymic Informal Patronymic Foreign Patronymic Last Name Nickname Sweet Diminutive Schoolyard Diminutive
narrator 23 23 0 0 15 0 0 0
PA 0 12 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Razumikhin 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luzhin 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lebezyatnikov

Speaking to/Speaking about/Thinking

First Name Patronymic Informal Patronymic Foreign Patronymic Last Name Nickname Sweet Diminutive Schoolyard Diminutive
narrator 0 0 0 0 0 0 0 0
Marmeladov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luzhin 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

landlady

Speaking to/Speaking about/Thinking

First Name Patronymic Informal Patronymic Foreign Patronymic Last Name Nickname Sweet Diminutive Schoolyard Diminutive
narrator 2 0 0 0 4 0 0 0
Marmeladov 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KI 4 1 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luzhin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
landlady 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Zosimov

Speaking to/Speaking about/Thinking

First Name Patronymic Informal Patronymic Foreign Patronymic Last Name Nickname Sweet Diminutive Schoolyard Diminutive
narrator 0 0 0 0 36 0 0 0
Raskolnikov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Razumikhin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Zametov

Speaking to/Speaking about/Thinking

First Name Patronymic Informal Patronymic Foreign Patronymic Last Name Nickname Sweet Diminutive Schoolyard Diminutive
narrator 0 0 0 0 34 0 0 0
Raskolnikov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Razumikhin 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zosimov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PP

Speaking to/Speaking about/Thinking

First Name Patronymic Informal Patronymic Foreign Patronymic Last Name Nickname Sweet Diminutive Schoolyard Diminutive
narrator 0 0 0 0 0 0 0 0
Razumikhin 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0